هنگام وقوع حریق چه باید کرد؟

اقدامات مهمی که باید هنگام حریق یا آتش سوزی انجام

1 – خونسردی خود را حفظ کرده وبه یاد داشته باشید سلامتی شما مهمترین اصل است.
2 – به شماره 125 آتش نشانی اطلاع دهید.

3 – تا رسیدن ماموران آتش نشانی به موارد زیر عمل نمایید.
– مصدومین ،بیماران و سالمندان را از محل خارج نمایید.
– در صورتیکه قادر به خاموش کردن حریق هستید با خاموش کننده موجود اطفاء حریق خاموش نمایید و به یاد داشته باشید به هیچ
عنوان از آب برای خاموش کردن اتصاالت برقی استفاده نگردد.
– جریان برق را از محل کنتور قطع نمایید.
– شیر گاز اصلی را ببندید.
– وسایل و مواد سوختنی را از طرف مسیر آتش دور نمایید تا از سرایت و توسعه آتش جلوگیری شود.
– پنجره و درهای منتهی به محل آتش سوزی را ببندید تا موانع ورود هوا و سرایت به محل های دیگر شود.
– همسایگان را مطلع نمایید و از آنها کمک بگیرید.
– از ازدحام افراد در محل جلوگیری نمایید
– در مقابله با حریق حفاظت فردی را در نظر بگیرید.
– در صورتی که حریق قابل کنترل نیست از محل حریق دور شده و اجازه دهید ماموران آتش نشانی اطفاء حریق بنمایند.

ایجاد کامنت