رعایت نکات ایمنی در مقابل آتش سوزیها و حوادث گاز

هر گاه در فضای بسته بوی گاز استشمام کردید باید نکات زیر را رعایت کنید :

 • اگر در حال کشیدن سیگار هستید آنرا خاموش کنید .
 • برای روشن کردن فضا از کبریت استاده نکنید .
 • هیچگاه کلید برق را خاموش یا روشن نکنید .
 • در صورت بیرون بودن فیوز برق از محل نشت گاز آن را قطع کنید .
 • شیرگاز را ببندید و گاز را قطع کنید .
 • تمامی دربها و پنجره ها راباز کنید تا گاز خارج شود .
 • در صورت امکان از یک تکه مقوا  یا پارچه جهت ایجاد کوران هوا استفاده شود تا گاز سریعتر خارج شود .
 • وسایل گاز سوز نظیر : آبگرمکن – بخاری و … می‌باید دارای دود کشی مجزا باشند .
 • از نصب آبگرمکن در محیطی بسته مانند حمام جداً خودداری شود .
 • از نصب روشنائی در نزدیکی پرده ها باید خودداری شود .
 • طول لوله وشیلنگهای متصل به وسیله گاز سوز نباید بیش از 5/1 متر باشد .

 

 

 

ایجاد کامنت