آشنایی با نحوه عملکرد اجزای سیستم اعلام حریق

عملکرد تجهیزات اعلام حریق هنگام وقوع آتش سوزی به شرح زیر است :

دتکتورهای نصب شده در ساختمان از دو نوع دودی و حرارتی می باشند.

دتکتورهای دودی : اینگونه دتکتورها به دود حساس بوده و در صورت مواجهه با دود غلیظ مدار الکترونیکی آن فعال گردیده و چراغ
قرمز رنگ حاشیه دتکتور روشن شده و آژیر به صدا درمی آید.

دتکتورهای حرارتی : نسبت به حرارت بیش از 60 درجه سانتی گراد حساس بوده و در صورت افزایش حرارت محیط دتکتور نصب
شده در محل فعال گردیده و چراغ قرمز رنگ حاشیه دتکتور روشن شده و آژیر به صدا در می آید.

شستی ها : شستی وسیله ای است که بهنگام مشاهده حریق و احساس خطر می توان با شکستن شیشه یا طلق آن سیستم را فعال نمود و
آژیر خطر را به به صدا درآورده و ساکنین را از بروز آتش سوزی مطلع نمود.

ریموت چراغ : نشانگر نصب شده باالی درب هر واحد است که روشن شدن آن نشان از تجمع دود و یا بروز حریق در آن قسمت می
باشد

آژیرها : آژیرها وسایلی هستند که در صورت تجمع دود و یا بروز حریق در ساختمان پس از فعال شدن دتکتورها یا شکسته شدن
شستی ها و یا فعال شدن اسپرینگلرها همزمان به صدا درآمده.

اسپرینگلرها : اسپرینگلرها از تجهیزات ایمنی نصب شده در سقف پارکینگ می باشند که در صورت آتش سوزی و ازدیاد حرارت به
بیش از 68 درجه سانتیگراد تیوب جیوه ای نصب شده در این وسیله شکسته شده و آب با شدت زیاد در محیط پاشیده شده و موجب اطفاء
حریق میگردد.

ایجاد کامنت