رعایت نکات ایمنی در مقابل آتش سوزیها و حوادث گاز

هر گاه در فضای بسته بوی گاز استشمام کردید باید نکات زیر را رعایت کنید : · اگر در حال کشیدن سیگار هستید آنرا خاموش کنید . · برای روشن کردن فضا از کبریت استاده نکنید . · هیچگاه کلید برق را خاموش یا روشن نکنید . · در صورت بیرون بودن فیوز برق از محل نشت گاز آن را قطع کنید . · شیرگاز را ببندید و گاز را قطع کنید . · تمامی دربها و پنجره ها راباز کنید تا گاز خارج شود . · در صورت امکان از یک تکه مقوا یا پارچه جهت ایجاد کوران هوا استفاده شود تا گاز سریعتر خارج شود . · وسایل گاز سوز نظیر : آبگرمکن – بخاری و ... می‌باید دارای دود کشی مجزا باشند . · از نصب آبگرمکن در محیطی بسته مانند حمام جداً خودداری شود . · از نصب روشنائی در نزدیکی پرده ها باید خودداری شود . · طول لوله وشیلنگهای متصل به وسیله گاز سوز نباید بیش از 5/1 متر باشد .
ادامه مطلب