8 نکته ایمنی آتش نشانی که باید بدانید

در حالی که ممکن است بهترین طرح را نداشته باشید، اما همه افراد ساختمان شما باید درک خوبی از کارهایی که باید در هنگام آتش سوزی انجام دهند را داشته باشند. چندین نکته وجود دارد که می توانید از آنها یاد بگیرید تا به عنوان یک اقدام احتیاطی و در صورت وقوع آتش سوزی واقعی از آنها استفاده کنید.
ادامه مطلب