helipad

هلی پد

هلی پد به محلی برای استقرار و نشست و برخاست بالگرد ها روی ساختمان های بلند گفته میشود.ساختمان هایی که ارتفاعی بیش از ۴۰ متر دارد، ساخت و طراحی هلی پد جزو ضوابطش محسوب میشود.در ضوابط سازمان هواپیمایی اینگونه تعریف شده است دستورالعمل ۴۳۱۴ :

محل های نشست، برخاست و پارک بالگرد برای عملیات در شرایط، خدمات ( HERFS ،) خدمات اضطراری پزشکی توسط بالگرد ( HEMS : یا کاربردهای خاص از جمله
اضطراری امداد و نجات و یا آتش نشانی هوایی توسط بالگرد مانند عملیات بیمارستانی، جاده ای،خدمات بازرسی تاسیسات نفتی و گازی توسط بالگرد( برای ( HOGIS ساختمانهای مرتفع، …( و،(Seismic) لرزه نگاری ،(Sling) مدت طولانی و یا برای دیگر کاربردها از جمله حمل بار خارجی مناطق صعب العبور کوهستانی و دیگر موارد مشابه که فقط برای مدت محدود و بصورت موردی مورد استفاده قرار می گیرد، صرفاً از تعدادی از استانداردهای هلی پورت تبعیت می کنند.

banner-2hp

هلی پورت چیست؟

سطحی یا منطقه ای مشخص روی زمین یا سازه که کل یا بخشی از آن برای نشست، برخاست
و حرکت زمینی بالگرد مورد استفاده قرار می گیرد. انواع هلی پورت عبارتند از: هلی پورت سطحی،
هلی پورت مرتفع، هلی دک، شیپ بورد و هلی پد.
با توجه به دستورالعمل سازمان هوایی کشور مفاهیم ذیل شامل حریم هلی پد، مالکیت هلی پد، بهره بردار هلی پد ، مدیر هلی پد دارای تعاریف مشخص میباشد

 
heliport_design

– حریم هلی پد چیست؟ :
محدوده ای در اطراف هلی پد که مشمول اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های موضوع
ضوابط و مقررات داخلی یا بین المللی مربوط می باشد.
– مالك هلی پد کیست؟ :
اشخاصی حقیقی یا حقوقی که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه کشور، مالکیت یك هلی
پد را بعهده دارد.
– بهره بردار هلی پد کیست؟ :
مالك یا شخصی که از جانب او مسئولیت تمام فعالیتهای هلی پد بعهده دارد.
– مدیر هلی پد کیست؟ :
شخصی که توسط بهره بردار هلی پد بر اساس ضوابط سازمان، منصوب و مسئولیت اداره یك
هلی پد را بعهده دارد.
هلی پد در واقع محل فرود بالگرد می باشد. یک هلی پد می تواند یک جایگاه فرود داشته باشد یا اینکه شاما چند جایگاه فرود باشد که هر جایگاه خود، تحت نام هلی پد شناخته می شود.