ft01

تابلو خروج اضطراری

در مواقع اضطراری، ضروری است که همه بتوانند خروجی ها را پیدا کنند تا با ایمنی کامل بتوانند از ساختمان خارج شوند. نصب علائم خروج اضطراری در ساختمان ها می تواند به نجات جان افراد کمک کند. حتی اگر خروجی ها و مسیر های خروجی واضح به نظر برسد، ممکن است در لحظات وحشت و اتش سوزی و خطر تشخیص شان سخت باشد یا اگر چراغ ها به دلیل قطع برق خاموش شوند پیدا کردن خروجی ها مشکل می شود.

 

f02

علائم خروج اضطراری در گزینه های بسیار متنوعی تولیید می شوند و در تاریکی و مواقع خطر درخشنده می شود