امیری-ثوری-min
  • پروژه مهندس امیری ثوری
  • مراکز اداری و تجاری
  • متر مربع
  • ۱۴۰۰
  • خیابان مطهری، بعد از چهار راه مفتح، خیابان مهرداد