اجرای کلیه ی سیستم های آتش نشانی

  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • تهویه و تخلیه دود پارکینگ ها
  • ایمنی معماری