آشکارساز متعارف دودی مدل C-9101 از برند GST :

ترکیبی از (حرارتی، دودی) است
که شامل سنجش دود و
قطعات حسگر دما نیمه رسانا در
پردازش و مدار خود را دارد.

. تطبیق با P-9907 Active
با پایان خط واحد (AEOL) ، می توان آن را به
کنترل پنل آتش نشانی معمولی یا هوشمند و
پنل های کنترل زنگ از طریق I-9319 منطقه قابل آدرس و یک
مانیتور واحد برای انجام پردازش سیگنال متصل کرد. این
آشکارساز غیر آدرس دهنده(متعارف) مزایای هر دو را دارد
آشکارساز فوتوالکتریک معمولی و میزان افزایش
و دما ثابت است. فقط به خاطر
فن آوری ترکیبی از آشکارساز دود و
ردیاب گرما(حرارتی) ، بر عدم حساسیت به تاریکی غلبه می کند.