اَخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی

_

نمودار روند اَخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی

_
1
آماده سازی مدارک جهت تشکیل پرورنده در سازمان آتش نشانی
2
تهیه وکالت نامه کاری از سوی کارفرما به شرکات ساتیا ایمن کار
3
طراحی نقشه اعلام و اطفای حریق
4
تشکیل پرونده در سازمان آتش نشانی
5
پرداخت هزینه بررسی نقشه ها توسط کارفرما یا نمایندگان
10
تست و تحویل سیستم های اعلام و اطفای حریق از پیمانکاران و نظارت نهایی قوانین
9
نظارت مداوم بر اجرای پیمانکاران سیستم های اعلام و اطفای حریق و برطرف نمودن نواقص و موانع
8
ارائه نکات و ضوابط به کارفرما
7
برگزاری جلسات توجیهی با مهندسین و پیمانکاران سیستم های اعلام و اطفای حریق
6
اخذ تائیدیه نقشه های اعلام و اطفای حریق از سازمان آتش نشانی
11
در صورت وجود نواقص بازگشت به مرحله 10
12
در صورت عدم وجود نواقص
13
پوشاندن تجهیزات اعلام و اطفای حریق با مصالح و نهایی کردن معماری سازه
14
نظارت بر خرید و نصب اقلام سیستم های اعلام و اطفای حریق و راه اندازی سیستم
15
آماده سازی مدارک جهت اخذ نوبت از سازمان
20
اخذ تائیدیه نهایی
19
پیگیری و اخذ نوبت دوم و بازدید مدیریتی
18
پیگیری تست سیسم خشک آتش نشانی توسط ایستگاه های آتش نشانی
17
اخذ نوبت اول از سازمان آتش نشانی
16
عقد قرارداد تعمیر و نگهداری 2 ساله محضری با شرکت مورد تائید